Vad är lead forward?

LEAD FORWARD är en strukturerad metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.


LEAD FORWARD utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap.


Resultaten från denna kartläggning sammanställs i en LEAD FORWARD feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett LEAD FORWARD arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

Vad är lead forward inte?

Lead Forward är inte ett psykometriskt mätverktyg och ska inte förväxlas med ett sådant. 

Ledarskapsmodellen i lead forward

Den ledarskapsmodell som ligger till grund för LEAD FORWARD är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd. Full range leadership model finns beskriven i boken En liten bok om ledarskap som du hittar på www.enlitenbok.com.
 
Full range leadership model syftar till att beskriva ett brett spektrum av ledarskapsbeteenden och omfattar såväl konstruktivt som icke-konstruktivt ledarskap. LEAD FORWARD fokuserar dock på effektivt ledarskap och därför utgår LEAD FORWARD helt och hållet från de beteenden som är förknippade med effektivt ledarskap.

I LEAD FORWARD kartläggs tre kategorier av ledarbeteenden:

  1. Avvikelsebaserat ledarskap avser de beteenden som fokuserar på att hantera avvikelser från önskvärda beteenden, prestationer och resultat.
  2. Villkorligt förstärkande ledarskap avser de beteenden som syftar till att klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem samt vad de kan förvänta sig i gengäld.
  3. Transformerande ledarskap avser beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. Det innefattar att agera som en god förebild, knyta den dagliga verksamheten till meningsfulla syften och visioner, stimulera till nytänkande och till att våga utmana befintliga sätt att göra saker på, lära känna och coacha sina medarbetare, och vara positiv och uppmuntrande.

Exempelrapport lead forward

LEAD FORWARD feedbackrapporten sammanfattar medarbetarnas svar på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka områden som de anser att ledaren bör utveckla i sitt ledarskap.

för vem är lead forward

LEAD FORWARD är avsett att användas av personer som arbetar med att hjälpa chefer och ledare att utvecklas i sitt ledarskap. Det kan vara coacher, organisationskonsulter, psykologer etc.

LEAD FORWARD lämpar sig väl att användas som underlag för exempelvis  handledande och coachande samtal såväl som i samband med ledarskapsutbildningar.

använd lead forward

För att kunna använda LEAD FORWARD behöver du gå en certifierande utbildning. Datum för utbildningar finner du i kalendern.

Teoretisk och vetenskaplig grund